~ناردانه ایی که می خواست آگاپه را ببلعد~

اگاپه به معنای عشقیست که عاشق را می بلعد

اسفند 88
1 پست